Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Půjčovna a pronájem na www.pujcovnicka.cz

Pronajímatel: Tomáš Korček, U Skály, 72526 Ostrava – Krásné Pole IČ: , DIČ: CZ8509255986

Obecná ustanovení

 • Nájemce musí být osoba starší 18 let.
 • Rezervace předmětu nájmu se provádí e-mailem na info@pujcovnicka.cz nebo telefonicky na +420 604 785 043.
 • Při rezervaci je nutno nahlásit jméno, příjmení a adresu nájemce (v případě firmy, název firmy a sídlo firmy), jméno a příjmení, telefonní kontakt osoby, která vybavení vyzvedne, dále termín vyzvednutí a požadovanou délku nájmu.
 • Nájemce si po dohodě vyzvedne předmět nájmu na výdejním místě na adrese: U Skály,
 • 72526 Ostrava – Krásné Pole
 • Nájemce předloží pro kontrolu totožnosti platný doklad (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, aj.).
 • Při vypůjčení předmětu nájmu a sepsání smlouvy, nájemce zaplatí vratnou kauci dle platného ceníku uvedeného na webu www.pujcovnicka.cz.
 • Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v bezvadném stavu.
 • Nájemce je povinen předmět nájmu používat pouze pro účel, ke kterému je určen.
 • Nájemce nesmí žádným způsobem zasahovat do technického stavu předmětu nájmu nebo předmět nájmu jakkoliv upravovat, doplňovat nebo pozměňovat.
 • V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.
 • Při vrácení nepoškozeného předmětu nájmu řádně a včas je nájemci vrácena kauce v plné výši. V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu poškozený, bude kauce vrácena až po odečtení výdajů na opravu. V případě, že výdaje na opravu budou převyšovat výši kauci, je nájemce povinen doplatit rozdíl.
 • Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu ve sjednaném termínu.
 • Prodloužení nájemní doby může být provedeno pouze po předchozí domluvě s pronajímatelem, a to nejpozději 1 pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení s ohledem na rezervační systém.
 • Při prodloužení nájemní doby bude nájemci účtováno nájemné dle aktuálního ceníku.
 • Nevrátí-li nájemce předmět nájmu ve sjednaném termínu, je povinen uhradit, za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné ve výši 10 % z ceny půjčovného dle aktuálního ceníku za nedodržení termínu vrácení, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 • Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetí osobě.
 • Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetím osobám. V takovém případě je však odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.
 • Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené předmětem nájmu na movitých i nemovitých věcech nájemce ani jiných osob. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví nájemce či jiných osob vzniklou v souvislosti s používáním předmětu nájmu.
 • Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na předmětu nájmu. V případě ztráty nebo odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen ohlásit tuto skutečnost Policii ČR a pronajímateli předložit protokol o ohlášení krádeže a uhradit vzniklou škodu v plné výši – v hodnotě tržní ceny (výše kauce není totožná s tržní cenou) nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předložení protokolu o ohlášení krádeže pronajímateli.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů nájemce je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídlo firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mail (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích ze smlouvy o nájmu. Nezvolí-li nájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení nájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o nájmu.
 • Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajů.
 • Zpracováním osobních údajů nájemce může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících předměty nájmu nebudou osobní údaje pronajímatelem bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní adresu info@pujcovnicka.cz
 • V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pronajímatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů, případně se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Požádá-li Nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat.
 • Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.